Proje Uygulama S.S.S.

NOT: SAR: Satın alma Rehberi, PUR: Proje Uygulama Rehberi

 

Soru 1: Sözleşmelerden doğan damga vergisini ödemek yararlanıcının sorumluluğunda mıdır?

Cevap 1: Ajans ile yararlanıcı arasında imzalanan sözleşme tek nüsha olarak hazırlandığı için, toplam  bütçe tutarı üzerinden (binde 9,48 oranında) damga vergisi doğmaktadır ve bu tutarın taraflarca vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. Ajansın damga vergisi muafiyeti bulunduğundan, söz konusu damga vergisinin tamamını projeyi imzalayan karşı tarafın (yararlanıcı) ödemesi gerekmektedir (Damga vergisi muafiyeti bulunan kurumlar hariç). Damga vergisi, damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmemiş kişilerce, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde vergi dairesine beyan edilerek yatırılmalıdır. Damga vergisi mükellefiyeti olan kurumlar, ilgili dönem beyannamesinde beyan ederek vergi dairesine ödeyebilirler. Her iki durumda da Ajans ile yararlanıcı arasında yapılan sözleşmeden doğan damga vergisinin yasal süresi içinde ödendiğine ilişkin dekontun ve ilgili damga vergisi beyannamesinin Ajans’a sunulması gerekmektedir.

 

Soru 2 : Proje koordinatörünün proje faaliyetleri başladıktan sonra atanması durumunda herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek var mı?

Cevap 2 : Söz konusu durum küçük değişiklik kapsamına girdiği için bildirim mektubu düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Soru 3 : İhale sürecinde görev yapacak değerlendirme komisyonuna, proje yararlanıcısı çalışanları/yöneticilerinin haricinde dışarıdan atama yapılabilir mi?

Cevap 3 : İş ile ilgili tecrübe ve bilgiye sahip olması koşuluyla değerlendirme komitesine dışarıdan atama yapılması mümkündür.

 

Soru 4 : Proje hesabını kullanmak zorunda mıyız?

Cevap 4 : Mali destekler kapsamında gerek Ajansın sağlayacağı destek tutarı gerekse de yararlanıcının karşılayacağı eş finansman tutarının Halk Bankası Gazcılar Şubesinde yararlanıcıların kendi adlarına açmış oldukları proje hesabı kullanılarak harcanması zorunludur. Bu uygulama, Banka ile yaptığımız protokol uyarınca, Ajans olarak, proje hesabının ekstresini görme ve harcamaları gerçekleştiği gün izleyerek gerektiğinde sözleşmenin eki olan bütçe ile karşılaştırma ve proje dönemi sonunda hesaptan gerçekleşen toplam bütçeyi görüp, projenin ne kadar tutarla gerçekleştirildiğini tek bir hesap ekstresi üzerinden izleme imkanı sağlamaktadır.

 

Kar amacı güden kurumlarda proje kapsamında istihdam edilen personelin maaşı ile ilgili olarak, kurum proje hesabından kendi hesabına maaş ödemesini aktardıktan sonra tüm çalışanlarının maaş ödemesini kendi hesaplarından yapabilir. Bu harcama ile ilgili olarak firma, personel için düzenlediği kendisinin ve çalışanın imzası  olan bordroyu ajansa sunmalıdır. Ayrıca proje hesabından çekilen paranın çalışana ödediğine dair dekontu da destekleyici belge olarak ajansa sunacaktır. Kamu kurumları için, eş finansman olarak gösterilen mevcut personelin proje kapsamında çalıştıkları zamana tekabül eden maaşlarının ödenmesinde proje hesabının kullanılması zorunluluğu bulunmamakta olup, ilgili kamu kurumunda çalışan söz konusu personel için kurumunca halihazırda düzenlenen maaş bordrosunu ajansa ibraz edecektir. Her iki durumda da proje kapsamında çalışan kişi için proje personeli zaman çizelgesi (PUR Ek 5.1) destekleyici belge olarak ibraz edilmelidir.

 

 

Soru 5 : Proje kapsamındaki ödemelerimizi çek ile yapabilir miyiz?

Cevap 5 : Çek ile ödeme yapılması mümkün olmamaktadır.
 

Soru 6 : Satın almalara hemen ( İlk izleme Ziyareti Öncesi ) başlanmasına izin veriliyor mu ?

Cevap 6 : İlk izleme ziyaretleri, sözleşmelerin imzalanmasına müteakip gerçekleştirilecektir. Bu ziyaretlerin bir amacı da, satın almaları da içerecek şekilde projenin önemli aşamalarını ve tarihlerini belirlemek ve gerekli ise güncellenmesine destek olmak ve satın alma faaliyetleri, idari konular ve raporlama yükümlülükleri hakkında yararlanıcıya tavsiyelerde bulunmaktır. Bu ziyaretler gerçekleşmeden önce yararlanıcı satın alma planlarını oluşturabilir, izleme uzmanı geldiğinde bu plana nihai şekil verilir. İzleme ziyaretine kadar ihale dokümanlarının hazırlanmasına başlanabilir, şartname yazılabilir. Ancak ihale sürecinin (sonradan herhangi bir uygunsuzluğa yol açılmamasını temin etmek için) izleme uzmanı ile satın alma planı yapıldıktan sonra başlatılması esastır. Bununla birlikte, projenin uygulanması için çok acil ihtiyaçlar söz konusu olduğunda, satın alma stratejinizi planlayarak ilgili izleme uzmanınıza da danışmak suretiyle faaliyetlerinize başlayabilirisiniz.

 

Soru 7 : Hak ediş için makine/teçhizatın tesellüm, montaj ve üretime başlama şartı var mıdır?

Cevap 7 : Satın alma süreçlerine uygun alım yapılmış olması, makinenin fiili olarak işletmeye gelmesi, montajının yapılmış ve çalışır vaziyette olması, faturasının kesilmiş olması Ajansımızca hak edişlerin gerçekleşmiş sayılması için gereklidir.

 

Soru 8: Özellikle yurt dışından makine alımlarında, firmamızın makine bedelinin tamamını peşin ödeyerek satın alması mümkün müdür?
Cevap 8: Satın alma rehberi ekinde yer alan teklif dosyası genel koşullar madde 26 ön ödeme ve ödemeler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.


“(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla mal alımlarında sözleşme bedelinin \%20’sini geçmeyecek oranda ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.
(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hakediş esasına göre yapılacak olup ön ödeme söz konusu olmamaktadır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.
(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.”


Buna göre ihalelerde %20‘yi geçen oranda ön ödeme yapılması mümkün değildir ve ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu alınacaktır.
 

Soru 9 : Başvuru sahibi ya da ortakları tarafından sağlanması gereken eş finansman tutarının nakdi olarak proje hesabında görülmesi zorunlu mudur? Eş finansman katkısı sözleşme imzalandıktan hemen sonra projeye dahil edilmeli midir?

Cevap 9 : Başvuru sahibi ya da ortakları tarafından sağlanacak eş finansman, projeye özel olarak açılacak banka hesabı üzerinden harcamaları yapmak üzere kullanılacaktır. Eş finansmanın sözleşme imzalanır imzalanmaz proje hesabına yatırılması zorunlu değildir. Söz konusu eş finansman proje süresi boyunca proje hesabına vadeli olarak yatırılabilir.

 

Soru 10 : Yurt dışındaki tedarikçilerden mal alımlarında ihale tarihi ile sözleşme/teslim tarihi arasında kur farkı olursa bu kur farkından kaynaklanan maliyet  uygun maliyet midir?

Cevap 10 : Proje Uygulama Rehberinin “2.3. Uygun Maliyetler” başlığı altında döviz kuru zararları uygun olmayan maliyetler arasında sayılmaktadır.

 

Soru 11 : Yurt dışından makine alımlarında yabancı para cinsinden ödeme yapılacaksa TL olarak açılan proje hesabı nasıl kullanılacaktır?

Cevap 11 : Böyle durumlarda, tarafınızca, Halk Bankası Gazcılar Şubesinde TL proje hesabına bağlı bir yabancı para proje hesabı açılacak olup (yeni proje hesabına ilişkin Mali Kimlik Formunun Bankaya onaylatılarak Ajansa ulaştırılması gerekir), eş finansman buraya doğrudan yabancı para olarak yatırılarak yabancı para cinsinden ödeme yapılabilecektir. Destek Yönetim Kılavuzu “2.1.1.1.5. Sözleşmelerin İmzalanması” başlığı altında belirtildiği üzere, Ajans tarafından karşılanacak toplam uygun maliyetler belirlenirken, yararlanıcılar tarafından zorunlu olarak milli para birimi dışındaki yabancı para cinsinden yapılmış harcamalara ilişkin yabancı para cinsinden düzenlenmiş harcama belgeleri sunulması durumunda, bu belgelerdeki miktarlar belgenin düzenlenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmak suretiyle milli para birimine dönüştürülür ve dönüşüm sonucu hesaplanan tutarlar dikkate alınır.

 

 

Soru 12 : Bütçenin standart formatında “1. İnsan Kaynakları” kısmında bütçelenen personel ücretleri ile “6. Diğer Hizmetler”  başlığı altında bütçelenen ve dışarıdan satın alınan hizmetler arasındaki fark nedir? Bu harcamalar nasıl belgelenir?

Cevap 12 : Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel bütçede “İnsan Kaynakları” kısmında gösterilemez. “İnsan Kaynakları”nda gösterilen personel bordro düzenlenmek suretiyle ilgili kurumun bünyesinde çalışmalıdır. Soruda bahsedilen personelin geçici olarak hizmet alımı yoluyla projede çalışacağı anlaşılmakta olup bütçenin “Diğer Maliyet ve Hizmetler” kısmında gösterilmesi gerekir. Nihai olarak izleme ziyaretlerinde Ajans olarak arayacağımız belgeler, “İnsan Kaynakları” kaleminde gösterilen giderler için bordro, “Diğer Maliyet ve Hizmetler” kaleminde gösterilen giderler için hizmet faturası olacaktır.

 

Soru 13 : Hak edişin gerçekleşmiş olması için yararlanıcının tedarikçisine ödeme yapması şart mıdır? Vadeli yaptığı bir satın almanın faturasını ibraz etmesi yeterli midir? 
Cevap 13 : Proje Uygulama Rehberinin 2.5.1 Ara ve Nihai Raporlar başlığı altında “Ara ve nihai ödeme talepleri, 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş dekont veya kredi kartı ekstresi gibi ödemenin fiilen gerçekleştiğini gösteren belgeler veya sözleşme, taahhütname, bono gibi ödeme yükümü altına girildiğini gösteren belgelerle birlikte ara/nihai rapor ekinde sunulur. Ancak kamu kurum ve kuruluşları dışındaki yararlanıcılar, nihai ödeme bakımından ödemenin fiilen gerçekleştiğini gösteren belge ibraz etmek zorundadır.”  denilmektedir.

Bu ifadeye göre ara raporlarda hak ediş hesaplanabilmesi için yararlanıcının ödeme taahhüdü altına girmesi yeterlidir, yani yukarıda yazılı şartların yerine getirilmesi kaydıyla vadeli ödeme yapılabilir. Nihai raporda ise tüm ödemelerin tamamlanması gerekmektedir (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere). Yani vadeli alımlara ait bakiyenin tamamı proje bitiş tarihinden önce kapatılmalıdır.
 

Soru 14 : Projelerin sözleşmede belirtilen süreden daha erken bitirilmesi talep edilebilir mi?

Cevap 14 : Proje Uygulama Rehberi’nin“2.2 Sözleşme Değişikliği”  kısmında belirtildiği üzere; yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Bu nedenle projeyi ilk planlandığı şekilde uygulamaya çalışmalısınız. Ancak, faaliyetler öngörülen süreden daha erken tamamlanmış ve proje fiilen sona ermiş ise, , bu ve benzeri taleplerin uygunluğu görüşülebilir.

 

Soru 15 : İhalelerde beklenen kaliteyi sunamayacak tedarikçilerden alım yapmak zorunda kalır mıyız?

Cevap 15 : : İhalelerde belli bir tedarikçiyi, modeli, ürünü tanımlayan ifadeler kullanılmaz. Ancak, ihale şartnamelerinde ihaleye teklif verecek olan tedarikçilerin daha önce benzer işi yapmış olmaları, bunu hak ediş belgeleriyle belgelemeleri, yeterli teknik servisinin bulunması gibi hususlar yer alabilir, ihale dosyasının belli bir bedel ödenerek satın alınması şartı getirilebilir. Yine ihale kapsamında geçici ve kesin teminat istenecektir. Tüm bu ve bunun gibi hususlar, ihalelere girmek isteyen firmaların daha ciddi olmalarını sağlayacak, bu yeterlilikte olmayan firmaları ihaleye girmekten caydıracaktır. Dolayısıyla, ihale şartnamelerinin oluşturulması ihale süreçlerinde en önemli aşamadır. Ancak, ihalelerde sadece tek bir firmanın gireceği şekilde rekabeti ve eşitlik ilkesini zedeleyici şartname düzenlenemez, bu şekilde yapılan ihaleler geçerli değildir.

 

Soru 16 : Yurt dışındaki firmalar ihalelere nasıl girecekler?

Cevap 16 : Eğer tedarikçi yurt dışında bulunuyorsa, bu firmaların yurt içinde distribütörleri bulunabilir. Bu distribütörler ihalelere kendi adlarına katılarak teklif verebilirler. Distribütörleri bulunmaması halinde yabancı istekliler ihaleye teklif vererek doğrudan katılabilir. Bu durumda ihalenin yurt dışındaki firmalara da açık olduğu isteklilere talimatlarda belirtilmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki, hazırlanan ihale şartnameleri, yerli / yabancı ayrımı olmaksızın tüm firmalar için geçerlidir. İhalelere sadece tek bir firmanın gireceği şekilde rekabeti ve eşitlik ilkesini zedeleyici şartname düzenlenemez. Uygun olan tüm tedarikçilerin ihalelere katılımını sağlamak esastır. Bu hususlara aykırı şekilde yapılan ihaleler geçerli değildir.

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması/sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Buna göre ihale dosyasının yabancı dilde hazırlanması halinde, isteklinin teklifinin geçerli sayılabilmesi için yabancı dilde hazırlanmış dokümanların noter onaylı suretlerinin teklif dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 

Soru 17 : Doğrudan temin usulü ile ilgili olarak, 20 bin TL’nin altındaki alımlarda fiyat araştırmasını nasıl yapacağız? Büyük / küçük tüm alımlarda fiyat teklifi almak şart mıdır?

Cevap 17 : Satın alma rehberinin “2.1. Doğrudan Temin” başlığı altında, doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda birden fazla tedarikçi/hizmet sunucusu/yapım müteahhidi ile görüşülmesinin ve fiyat tekliflerinin alınmasının doğru olacağı ifade edilmektedir. Teamül, aynı kalitede ürünü satan 3 tedarikçiden fiyat teklifi almaktır.

 

Doğrudan temin usulü ile yapılan tüm satın almalarda piyasa araştırması yapmak esastır. Arızi gider niteliğindeki çok düşük bedelli satın almalar söz konusu ise (sözleşmenin eki olan bütçede gider kalemi olarak bulunması şarttır), proje ömrü boyunca söz konusu olabilecek bu tip ihtiyaçlar birleştirilerek tek seferde satın alınacak şekilde yine piyasa araştırması yapılabilir. Çok düşük bedelli kırtasiye giderleri gibi alımların birleştirilerek satın alınması buna örnektir. Piyasa araştırması, Sözleşme Makamının konusunda uzman ve tecrübeli elemanları tarafından yapılmalı ve mümkün olduğu müddetçe, proforma faturalar, görüşme tutanakları veya internet ortamından tespit edilen fiyat, görüntü ve tarih kayıtları ile desteklenmelidir.

 

Bu şekilde hareket edilmesindeki amaç, harcanan kamu kaynağı niteliğindeki paranın karşılığında en iyi değeri ve en uygun çözüm önerisini alabilmek için rekabeti sağlamaktır.

 

Soru 18 : Aylık 1.000 TL’ye kadar ödemeleri banka hesabını kullanmadan nakit olarak yapabileceğimiz hususu uygulama rehberinde var. Bu yolu kullanabilir miyiz?

Cevap 18 : Öncelikle, sözleşmenin eki olan bütçede bulunan kalemler dışında harcama yapılmaması şarttır. Ayrıca bütçede bulunan bu harcamaların tamamının bankadaki proje hesabından yapılması esastır. Ancak, uygulama sürecinde, bütçede olan ve nakit ödeme yapılmasını gerektiren harcamalar da söz konusu olabilir. Örneğin proje faaliyeti kapsamında yurt dışına gidişlerde otobüs bileti alınmasını gerektiren durumlarla karşılaşılabilir. Bu tip harcamalar nakit ödemeyi gerektiren faaliyetlerdir. Bu durumda, yararlanıcı kendi cebinden bu parayı ödeyerek faturasını sonradan gerçekleşecek olan izleme ziyaretinde ve ara raporunda ibraz etmek suretiyle harcama yapabilir,bu harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. Bu tip harcamaların bütçelenmiş olması ve bütçede faaliyet olarak açıkça tanımlı olan işler için yapılması esastır. Yararlanıcının projeyle ilgisi olmayan kendi işleriyle ilgili harcamaları olduğu tespit edilirse bunlar uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilecektir. Her halükarda aylık nakit harcamaların toplamı 1.000 TL’yi aşamaz.

 

Soru 19 : Proje uygulama rehberinde küçük bildirimler konusu ile ilgili kısımda, banka hesabı değişikliğinin küçük bildirim olduğu yer alıyor. Proje hesabını kullanmak zorunda olduğumuza göre bu ifadeden kastedilen nedir?

Cevap 19 : Eğer Ajans birden fazla banka ile ya da bir bankanın birden fazla şubesiyle protokol imzalamış olsaydı, bu durumda yararlanıcı, başlangıçta protokol yapılan bankada açtığı proje hesabını, Ajansın protokol imzaladığı diğer bankada da hesap açarak buraya taşıyabilecek ve bunun için Ajans’a bildirimde bulunabilecekti. Ancak, Ajans olarak sadece Halk Bankası Gazcılar Şubesi ile protokol imzaladığımız için banka hesabı değiştirilememektedir.

 

Soru 20 : Bütçe revizyonunda silinen ancak proje için çok önemli olan bazı kalemler idari maliyetlerden karşılanabilir mi?

Cevap 20 : Proje Uygulama Rehberinin “2.3. Uygun Maliyetler”  başlığı altında; doğrudan giderlerin belli bir oranına karşılık gelen, projenin yönetim ve gözetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek dolaylı giderler “idari gider” olarak kabul edilmiştir. İdari giderler, proje bütçesinin herhangi bir kalemi altında doğrudan gider olarak bütçelendirilmiş bir gideri kapsamamalıdır. Uygunluk açısından Sözleşme Ek II-Genel Koşullar madde 14, 16 ve 17’de belirlenen koşulları taşımalıdır. Sorudaki kalemlerin bu kapsamda olup olmadığını incelemek gerekir.

 

 

Soru 21: Maaşı proje bütçesinde insan kaynakları bölümünde bütçelenen proje koordinatörünün proje uygulama döneminde işten ayrılması durumunda, onun yerine hali hazırda istihdam edilen bir başka personelin koordinatör olarak atanarak bu personele ödenen maaş ve ücretler uygun maliyet olarak kabul edilir mi?

Cevap 21: Kâr amacı güden kuruluşların, proje kapsamında sözleşme tarihinden sonra istihdam edecekleri personelin brüt ücreti uygun maliyet olarak kabul edilir ki bu tutar toplamda başvuru rehberinde insan kaynakları kısmında belirtilmiş sınırları geçemez. Dolayısıyla, soruda bahsi geçen personel proje kapsamında yeni istihdam edilen personel olmayıp bu kişi veya kişilere şirketin hali hazırda ödemiş olduğu maaş ve ücretler uygun maliyet değildir. Ancak yeni koordinatörün yeni istihdam edilen bir personel olması durumunda bildirim mektubu ile bu durumu Ajansa bildirilmeli ve Ajansın onayı alınmalıdır.

 

Ancak kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için yeni istihdam şartı aranmadığından; mevcut personelin koordinatör olarak atanması ve ücretinin eş finansman olarak bütçeden karşılanması mümkündür. Bunun için bildirim mektubu ile bu durumun Ajansa bildirilmesi ve Ajansın onayının alınması gerekmektedir.

 

Soru 22: Bazı satın almalarımızı (örneğin bilgisayar) büyük teknolojik marketlerden kredi kartıyla ya da nakit olarak yapmak zorunda kalacağız. Burada proje hesabını nasıl kullanabiliriz?

Cevap 22: Bu tip harcamaları yapmadan önce, ilgili tedarikçiden istediğiniz modeli seçip, sorumlu kişi ile görüşerek banka IBAN bilgilerini almalısınız. Daha sonra proje hesabınızın bulunduğu Halk Bankası Gazcılar şubesine proforma faturayla faks ile talimat geçerek (para transferini proje hesabından yapmak kaydıyla internet bankacılığını da kullanabilirsiniz) ilgili tedarikçinin hesabına para transferi yapıp ödemeyi yaptığınıza ilişkin banka dekontunu temin ederek tedarikçiye götürüp satın almak istediğiniz ürünün alımını gerçekleştirebilirsiniz.

 

Soru 23: Mali destek tutarı Ajans tarafından proje hesabına yatırılana kadar, yararlanıcı olarak faaliyetlerimize kendi eş finansmanımızı kullanmak suretiyle başlamak istiyoruz. Bu durumda proje hesabına yatırdığımız eş finansmanımıza bloke konulacak mı? Harcamalarımızı nasıl gerçekleştireceğiz?

Cevap 23: Banka, proje hesabına yatan tüm paraları bloke etmektedir. Proje hesabına yatırılan eş finansmanın kullanımı da ajans onayına tabidir. Proje hesabına sehven fazladan ya da yanlış yatırılan tutarlar ajans onayı alınarak firmanın/kurumun kendi hesaplarına çekilebilir.

 

Soru 24: Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projemiz için başka bir kurumdan da destek alabilir miyiz ?

Cevap 24: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin destek yasağı başlıklı 7. Maddesinin 2.fıkrası gereği ajans desteği alan projeler ulusal/uluslararası başka desteklerden yararlanamaz.

 

Soru 25: Bildirim mektupları ve zeyilname yazılarımızı Ajansa e-mail ya da faksla ulaştırmamız yeterli midir?

Cevap 25: KAYS üzerinden düzenlenen bildirim mektupları ve zeyilname yazılarının ıslak imzalı asıllarını Ajansa ulaştırmanız gerekmektedir. Bu evraka Ajans bünyesinde giriş tarihi yazılarak numara verilecek olup evrakın Ajansa ulaştığı tarih olarak bu giriş tarihi baz alınacaktır.
 

Soru 26: Ara ve nihai ödemeler konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Cevap 26: Proje uygulama rehberi ekleri içinde yer alan “Rapor Kontrol Listesi”  referans alınarak raporlar hazırlanacaktır. Kontrol listesine uygun hazırlanmayan raporlar ajansa tarafından kuruma iade edilebilir. Söz konusu rapor kontrol listesine ajansın internet sitesinde proje uygulama başlığından uygulama dökümanları kanalıyla ulaşılabilir.
 

Soru 27 : Yapılan ihale sonucunda, makine/ekipman bedeli, Türkiye’de ihaleye giren temsilciye/distribütöre değil de makineyi üreten yurt dışındaki üretici firmaya faturası karşılığında doğrudan ödenebilir mi?

Cevap 27 : Yurt içindeki firma kendi adına ihaleye girmiş ve ihale üzerinde kalmış ise sözleşme bu firma ile yapılmalıdır. Sözleşmede taraf olarak 3. bir kişinin adı geçemez, sorumluluk 3. bir firmaya devredilemez. Yalnız yüklenici firmanın yurt dışındaki üretici firma ile kendi aralarında yapmış oldukları anlaşma gereği faturanın yurt dışı firma tarafından kesilmesi ve ödemenin 3. bir tarafa (üretici firma) hesaplarına yapılması söz konusu ise bu durumun sözleşmenin özel şartlarında belirtilmesi gerekir. Sözleşme özel şartlarında “Madde 3 Sözleşme Bedeli ve Ödemeler”  başlığı altında yüklenicinin yazılı talebi halinde makine/ekipmanın üreticisinin Sözleşme Makamına doğrudan keseceği fatura  karşılığında makine/ekipman bedelinin doğrudan üretici firmanın hesaplarına transfer edebileceği ifade edilmelidir. Bu bağlamda, Sözleşme Makamı, sonradan olabilecek anlaşmazlıklara karşı yüklenici firmadan bu husustaki talebine ilişkin geçerli bir talep beyanı alınmalıdır.

 

Soru 28 : Proje bütçemizde 2 kişiden danışmanlık hizmeti satın alımı öngörülüyor. Bu hizmetin toplam bedeli doğrudan temin limitinin üzerinde. Söz konusu danışmanlık hizmeti satın alım işini parçalayarak doğrudan temin ile gerçekleştirmek mümkün müdür?

Cevap 28 : Söz konusu işlem suni bölme olarak nitelendirileceği için uygun değerlendirilmemektedir. Satın alma rehberinde “Satın alma faaliyetleri kapsamında uygulanacak ihale usulü değiştirilemez ve belirlenmiş parasal limitler dahilinde kalmak amacıyla, bütünlük arz eden işler suni bir şekilde kısımlara ayrılarak ihale edilemez.” Geçen ifadeyle, ihale yoluyla alınması gereken mal/hizmetin parçalara ayrılarak doğrudan temin ile alınması kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Satın alma faaliyetlerinde bu husus özellikle göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Soru 29 : Şartnamelerde, herhangi bir standart özelliği kullanarak tanımlayamadığımız makine/ekipmanlar için marka, model belirtilebilir mi?

Cevap 29 : Bu konu satın alma rehberinin “1.3.3. Yeterli Şartnamelerin Hazırlanması” başlığı altında ifade edilmiştir. Şöyle ki;“Şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka, patent veya model belirtilebilir.”

 

Soru 30 : Gerçekleştirilen ihalelerde firmamızın ortağı olan kişinin sermaye sahibi olduğu diğer bir firma teklif verebilir mi? İhale üzerine kaldığında bu firmayla sözleşme imzalanabilir mi?

Cevap 30 : Satın alma rehberinde “İsteklilere Talimatlar” kısmı 9. maddede ihaleye katılamayacak olanlar sayılmıştır. Bu maddenin f fıkrasında “(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).”  ibaresi bulunmaktadır. Bu maddede geçen durumda olan firmalar ihalelere katılamazlar.

 

 

Soru 31 : Projemizin başvuru formunda tanımlı olan proje ortağı ve iştirakçilerinden mal/hizmet satın alımı yapabilir miyiz?

Cevap 31 : Destek Yönetim Kılavuzu “2.1.1.1.1.3.1. Başvuru Sahibinin ve Ortaklarının Uygunluğu” başlığı altında bu konuya değinilmiştir. Buna göre;  “Projeye başvuru sahibi ve ortakları dışında başka kurum/kuruluşlar da iştirakçi olmak suretiyle katılabilirler. İştirakçiler, teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı gibi konularda projede rol alabilir, ancak mali destekten doğrudan faydalanamazlar.”, yine aynı maddenin“Alt Yükleniciler” başlığı altında“Ortak veya iştirakçiler aynı proje kapsamında alt yüklenici olamazlar” ifadeleri bulunmaktadır. Bu ifadeler çerçevesinde ortak ve iştirakçilerin katkıları ayni katkı olarak kabul edilebilir, bunlardan mal ve hizmet alımı yapılamaz.

 

Soru 32 : İhalelerde sözleşme aşamasında yükleniciden hangi belgeler istenmelidir?

Cevap 32 : İhaleyi kazanan firma, SAR Ek.3 teklif dosyası 10. Maddesinde yer alan durumlarla ilgili ispatlayıcı belgeleri sunmalıdır.

 

Soru 33 : Yararlanıcı olarak bir sonraki proje teklif çağrısına başvurabilir miyiz?

Cevap 33 : Destek Yönetim Kılavuzu “2.1.1.1.1.3.1. Başvuru Sahibinin ve Ortaklarının Uygunluğu” başlığı altında bu konuya değinilmiştir. Buna göre; “Ajanstan mali destek alan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, destek tarihini müteakip bir takvim yılı süresince aynı Ajanstan destek alamaz. Destek tarihi olarak yararlanıcı tarafından uygulanan projenin ajans tarafından yapılan nihai ödeme esas alınır. Bu hususlar bilgi sisteminden ve paydaş veri tabanından takip edilir. Bu sınırları aşan destek uygulamasına rastlanıldığında, bu tür sözleşmeler feshedilir ve sağlanan destek geri alınır.”

 

Soru 34: Proje hesabında repo yapıldığında bu parayı hesaplarda göremiyoruz. Bankanın proje hesabındaki tutarı günlük olarak repo yapması bizim kullanımımıza engel olur mu?

Cevap 34 : Proje hesabındaki tutar günlük olarak repoya bağlanmakta olup repo bağlandığında hesaptaki para görülememektedir. Ancak bu durum yararlanıcının parayı kullanmasına engel değildir. Proje kapsamında yapılacak ödemeleriniz söz konusu olduğunda bankaya talimat geçerek aynı gün içinde parayı kullanabilirsiniz. Paranın kısmen kullanılması gereken durumlarda, talimat geçildiği anda, talimat geçilen kısım kadar tutarın reposu bozularak tedarikçinize ödeme yapılacak, geri kalan kısmın reposu devam edecektir.

 

Soru 35 : İhalelerde sözleşme aşamasında firmamızın SGK ve vergi borcu olmadığına dair durumu internetten barkotlu çıktılarla belgelendirilebilir mi?

Cevap 35 : Firmanın SGK ve vergi borcu olmadığını ihale tarihi itibariyle göstermesi koşuluyla barkotlu internet çıktısı yeterli bir belgedir.

 

Soru 36: Hangi projelerde KDV uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir?
Cevap  36: 2014 Yılı Mali Destek Programları İçin: Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nun “2.1.1.1.1.3.3. Maliyetlerin uygunluğu” başlığı altında, Katma Değer Vergisi kar amacı gütmeyen tüm destek yararlanıcıları için uygun maliyet olarak kabul edilmektedir.

Soru 37: Ajans tarafından verilen hibeleri ve eş finansmanımızı nasıl harcamamız gerekmektedir? Burada uygulanacak yöntem nasıl olacaktır?

Cevap 37: Projeye özel olarak açılan Gazcılar şubesindeki hesaba Ajans ve yararlanıcı paraları yatırır. Hesaba yatırılan paralar blokeli olup harcama işlemleri ajans onayına tabidir. Yararlanıcı mal/hizmet alımına gerçekleştikten sonra ödeme talimatıyla beraber fatura ilgili uzmana gönderilir. İzleme uzmanı gerekli kontrolleri yaptıktan sonra talimatı bankaya yönlendirerek ödemenin gerçekleşmesini sağlar.