BEBKA Destekleri Genel Bilgiler

DESTEKLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 
Kalkınma Ajansları, bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilir.
 
Ajans, yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla; özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda sayılan türlerdeki proje ve faaliyetlerine mali destek sağlayabilir.  Ajansın sağlayabileceği mali destekler; doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır
 
 
 

 

Proje Teklif Çağrısı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Doğrudan Faaliyet Desteği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Teknik Destek hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Güdümlü Proje Desteği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Kredi Destekleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız