Doğrudan Faaliyet Desteği

Doğrudan Faaliyet Desteği Nedir?

Ajansın, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere verdiği desteklerdir.
Kimler Başvurabilir?
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri
 • Birlikler ve kooperatifler
 • Bu sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.
Nasıl Başvurulur? Destek Miktarı Nedir?
Bu tür desteklerde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz. Her bir faaliyet için sağlanabilecek azami destek miktarı, her yıl ilgili ihale mevzuatına göre Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen, doğrudan temin usulüne göre yapılan satın almaların üst sınırının iki katını geçemez. Ayrıca yapılacak ön ödeme miktarı, destek tutarının yüzde seksenini aşamaz.
Destek Yönetimi Kılavuzunda belirlenen formata uygun olarak hazırlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir faaliyet teklifi, genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvuru tarihinden itibaren en fazla yedi gün içerisinde değerlendirilir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Faaliyet teklifleri yönetim kurulunca öncelikli olarak ele alınır ve karara bağlanır. Bu tür desteklerde, eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.
Hangi konularda Doğrudan Faaliyet Desteği alınabilir?
Ajans, DFD kapsamında bölgenin kalkınması için belirlenmiş olan stratejik öncelikler doğrultusunda tanımlanan faaliyetlere destek verir. Ajans, aşağıda belirlenen alanlar dışında herhangi bir alanda doğrudan faaliyet desteği sağlayamaz:
 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
 • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
 • Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına,
 • Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve
 • Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına yönelik faaliyetler.

BEBKA Destekleri Genel Bilgiler