Kredi Destekleri

FAİZ DESTEĞİ VE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Faiz Desteği Nedir?
Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz Kredi Desteği Nedir?
Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.
Nasıl Başvurulur?
Ajans, özellikle kâr amacı güden çok sayıda yararlanıcıya ulaştırılması hedeflenen bu tür destek uygulamalarında, aracı olacak kuruluşlar için aşamalı proje teklif çağrısı yöntemi veya ortak proje desteği yöntemlerinden birisini veya birkaçını da kullanabilir. İlgili aracı kuruluşların merkezdeki yönetim kademeleri ile kurulacak işbirliği ve koordinasyon işlemleri Bakanlık üzerinden yürütülür. Ajans ve ilgili aracı kuruluşlar arasında yapılacak anlaşmada belirtildiği şekilde ilan edilecek faiz desteği veya faizsiz kredi desteği teklif çağrılarına ilişkin başvuru rehberlerinde; anlaşmalı aracı kuruluşlar, yararlanıcı ile ilgili aracı kuruluş arasında yapılacak kredi sözleşmesinin süresi, destek verilecek kredilerin türleri, limitleri ve vadeleri ile ajansın sağlayacağı azami destek tutarları, faiz ve anaparanın geri ödenme zamanı ile yararlanma ve ödeme koşulları gibi hususlar açıkça belirtilir.
Faizsiz Kredi Desteği Süreci Nasıl İşler?
Faizsiz kredi desteğinde, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde tamamlanır.
Kredi Destekleriyle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
  • Başvuru belgeleri arasında, imzalı ve kaşeli kredi uygunluk yazısı bulunmayan veya kredi talebi henüz sonuçlandırılmamış başvurular için projenin teslim tarihine kadar kredi başvurusunda bulunduğunu belgeleyemeyen başvuru sahiplerinin başvuruları, ön inceleme aşamasında reddedilir. Kredi kabul yazısı yerine ilgili aracı kuruluştan verilen kredi başvuru yazısı ile başvuran başvuru sahiplerinin kredi talepleri, ön inceleme süresi sonuna kadar sonuçlandırılarak kredi talebi uygun görülenler ajansa bildirilir. Bu tarihe kadar kredi talebinin uygun görüldüğü hususu ajansa ulaşmayan başvurular ile kredi talepleri olumsuz sonuçlanan başvurular, bağımsız değerlendirme sürecine alınmaz ve reddedilir.
  • Projelerin bütçe kontrolünde, talep edilen kredi miktarı ile bütçenin tutarlılığına ve bu miktar üzerinden hesaplanan faiz destek tutarına özel önem verilir.
  • Kredi Garanti Fonundan kefalet talep eden başvuru sahiplerinin, söz konusu fon tarafından verilen hizmetler karşılığında ödedikleri komisyon ve masraflar uygun olmayan maliyetler olarak değerlendirilir.
  • Projeler, plan ve programlar ile diğer kalkınma politika ve araçlarına uygunluğu ve yerel kalkınmaya katkısı yönleri bakımından teknik olarak da değerlendirilmektedir.

BEBKA Destekleri Genel Bilgiler