2015 Yılı Mali Destek Programları

2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

(Son Güncelleme: 06.04.2015)

 

Soru 1. Kırsalda Ekonomik Kalkınma kar amacı güden mali destek programı kapsamında proje sunmak istiyorum. İşletmemiz henüz yeni kuruldu. Şu aşamada proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği kiralanmış yere dair sadece adres gösterebileceğim. Bu durum başvuru yapmamıza engel teşkil eder mi?

Cevap 1. Öncelikle, işletmenin, proje başvurusunun Ajansa sunulduğu tarihten önce Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) kurulmuş olması (Şubesi Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde olan başvuru sahipleri için ise şubenin proje başvurusunun Ajansa sunulduğu tarihten önce açılmış olması) yeterli olacaktır. Ancak, sözleşme aşamasında istenecek belgeler arasında projenin gerçekleştirileceği yerin mülkiyet durumunu gösterir ve mevcutsa taşınmaz üzerinde kurulu tüm hakları da içeren belgeler sunulmalıdır. Başvuru sahipleri, projenin uygulanacağı arsa, arazi veya binanın mülkiyetinin ve kullanım hakkının başvuru sahibi ya da proje ortağı kurumlara ait olduğunu gösteren tapu, tahsis belgesi veya noter onaylı kira sözleşmesi sunmalıdır.(Kira sözleşmelerinin noter aracılığıyla düzenlenmediği durumlarda tapu belgesi ve mülk sahibinin imza beyannamesi de sunulmalıdır.)

Ayrıca, projenizin teknik ve mali değerlendirme aşamasında mali ve işletme kapasitesi ile sürdürülebilirlik kriterlerine yönelik olarak da değerlendirme de bulunulacak olup bu kriterler bakımından düşük puan alma ihtimalinin olacağı hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Soru 2. Okul olarak mali destek programlarınıza başvuru yapabilir miyiz?

Cevap 2. 2015 yılı mali destek programları kapsamında okullar uygun başvuru sahipleri arasında yer almamaktadır. Okullar, fakülteler, enstitüler, sürekli eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri vb. kurumlar tek başlarına uygun başvuru sahibi değildir. Bu kurumlar ildeki/ilçedeki bağlı bulundukları kurumlar üzerinden başvuru yapabilirler. (İlçe milli eğitim müdürlükleri, üniversiteler, kaymakamlıklar vb.)

 

Soru 3. Merkezimiz Bursa’da ancak proje faaliyetlerini Balıkesir'de gerçekleştireceğiz. Mali destek programlarınıza başvuru yapabiliyor muyuz?

Cevap 3. Mali destek program rehberleri kapsamında projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

 

Soru 4. Proje bütçeleri hazırlanırken KDV dahil edilmeli mi?

Cevap 4. Kar amacı gütmeyen kurumlar için KDV uygun maliyet olarak değerlendirilmekte iken kar amacı güden kurumlar için KDV uygun maliyet olarak sayılmamaktadır. Dolayısıyla, kar amacı gütmeyen kurumlar proje bütçelerini KDV dahil olarak, kar amacı güden kurumlar ise proje bütçelerini KDV hariç olarak hazırlayıp sunmalıdırlar. Bu durum kar amacı güden kurumların proje uygulama sürecinde KDV ödeme konusundaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır.

 

Soru 5. 2015 Yılı Mali Destek Programları kapsamında arsa alımı uygun maliyet midir veya mevcut arsamızın bedelini eş finansman olarak gösterebiliyor muyuz?

Cevap 5. Başvuru rehberi 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu başlığı altındaki uygun olmayan maliyetler kısmında belirtildiği gibi arazi veya bina alımları, istimlak bedelleri bütçede uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir. Başvuru sahibi proje uygulama aşamasında kullanacağı arsa veya binayı proje bütçesinde yer almamak kaydıyla kendisi tedarik edebilir ve projede bu konu hakkında ayni katkılar bölümünde bilgi verebilir. Bu durumda, arsa bedelinin eş finansman kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu değildir.

 

Soru 6. Sağlık turizmi kapsamında sunmak istediğim proje kapsamında bir yurtdışı fuar organizasyonuna katılım yer almaktadır. Fuar tarihi proje süresini aştığı takdirde önceden fuara yönelik olarak yapacağım harcamalar proje bütçesinden karşılanabilir mi?

Cevap 6. Sağlık turizmi mali destek programı başvuru rehberine göre fuar, kongre, B2B toplantıları gibi tarihleri önceden belirlenmiş olan organizasyon katılımları planlanırken proje uygulama süreleri dikkate alınmalı, proje uygulama süresi içerisinde bu faaliyetler gerçekleştirilmelidir.

 

 

Soru 7. Kurumumuzun farklı birimleri olarak projeler hazırlayıp Ajansınıza başvuruda bulunmak istiyoruz. Dilediğimiz sayıda proje başvurusu yapabilir miyiz? Bu konuda belli bir sınırlama var mıdır?

Cevap 7. Bir başvuru sahibi, 2015 yılı mali destek programlarına en fazla 2 (iki) başvuru yapabilir ve yapmış olduğu başvurulardan aynı programdan 1 (bir), farklı programlardan toplamda 2 (iki) destek alabilir. Başvuru sahipleri tarafından ikiden fazla başvuru yapılması halinde, başvuru teslim tarihi ve saati önce olan proje teklifleri dikkate alınır, diğerleri değerlendirme dışı bırakılır. Aynı programa yapılan iki başvurudan başarılı puanı yüksek olan başvuru destek almaya hak kazanır.

 

Soru 8. Sağlık Turizmi kapsamında hastanemizde daha kaliteli tedavi hizmeti sunabilmemiz ve daha çok hasta çekebilmek için fizik tedaviye yönelik yeni bir cihaz almak istiyoruz. Uygun maliyet olarak değerlendirilir mi?

Cevap 8. Sağlık turizminin geliştirilmesi mali destek programı rehberi uygun olmayan maliyetler başlığı altında tıbbi cihazlar ve tıbbi sarf malzemeleri uygun olmayan kalemler arasında sayılmaktadır. Bu durumda, söz konusu cihazın alımı uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir.

 

Soru 9. Kırsalda Ekonomik Kalkınma Programı altında seracılığın geliştirilmesi kapsamında tam otomatik (havalandırma, sulama, nemlendirme, ısıtma vb.) sera yapımı ön görülmektedir. Isıtma ve elektrik enerjilerini güneş panelleri sayesinde sağlayarak projede en az 4-5 adet yapımı ön görülen seraların belirlenecek çiftçilerle imzalanacak protokol çerçevesinde Kurumumuz denetiminde işletilmesi şeklinde hazırlanacak bir proje uygun mudur?

Cevap 9. Kırsalda Ekonomik Kalkınma program rehberine göre "Yararlanıcı, sözleşme kapsamında temin etmiş olduğu tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle başkasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, projede tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanamaz. Ayrıca, Destek Yönetim Kılavuzunun 2.1.1.1.1.3.2. Proje ve Faaliyetlerin Uygunluğu maddesi gereği hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için) uygun projeler arasında yer almamaktadır. Diğer taraftan, projenizin amacının bölgede yeni tekniklerin seracılıkta geliştirilmesi ve uygulamasının yaygınlaştırılması olduğu düşünülmelidir. Bu kapsamda, seraların işletilmesi ile ilgili olarak yukarıda bahsedilen hususların ve Kurumunuzun ilgili mevzuatının göz önünde bulundurularak uygulanacak işletme modelinin projede belirtilmesi ve detaylarının sunulması gerekmektedir.

 

Soru 10. Kırsalda Ekonomik Kalkınma mali destek programı başvuru rehberine göre istenen belgeler arasında kurumun/kuruluşun mali durumunu gösteren belgeler de yer almaktadır. Çiftçi olarak başvuruda bulunacağım ve Gelir Vergisi Kanununca tanınan haktan dolayı kanunda belirtilen üretim limitlerinin altında üretim yaptığımdan beyanname verme zorunluluğum yoktur. Bu nedenle de istenilen bu finansal tabloların sağlanması mümkün değildir. Bunun için bir istisna var mıdır?

Cevap 10. Adı geçen belgeler yerine aşağıda yazılı bulunan beyanın doldurulup imzalanarak sunulması ve bu beyanın KAYS' a da yüklenmesi halinde proje başvurunuz kabul edilecektir. Ancak, projelerin Bağımsız Değerlendiriciler tarafından teknik ve mali değerlendirmeleri yapılacak ve bu aşamada "Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi" başlığı altında Başvuru sahibinin istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olup olmadığına da bakılacak olup projeniz sunduğunuz belgeler üzerinden incelenecektir. Buna göre, sunduğunuz belgeler üzerinden projenizin eksik değerlendirileceği hususu göz önünde bulundurularak beyan usulüyle sunulabilecek geçmiş/mevcut durumunuzu gösteren (üretim yapılan alan, ciro, üzerine kayıtlı arazi vb.) her türlü bilgi değerlendirmeye esas teşkil edebilecektir.

"Gelir Vergisi Kanununun 54. maddesinde belirtilen işletme büyüklüklerini aşmamış olduğumdan, Vergi Usul Kanununun 173. Maddesinde açıklanan istisna gereğince, ticari defter tutma zorunluluğum bulunmamaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 6111 sayılı kanun ile değişik 5 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince, Gelir Vergisi Kanununun 52.maddesinin altıncı fıkrasında bahsi geçen yazıhaneyi açmamış olan zirai kazanç sahiplerinin vergi levhası alma zorunluluğu bulunmadığından tarafımca vergi levhası da alınmamıştır.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler sebebi ile, 2015 Yılı ……. Mali Destek Programı Başvuru Rehberi gereği sunmam gereken finansal tablolar tarafımca temin edilememektedir. Projemin söz konusu belgeler sunulmadan kabul edilmesi ve değerlendirilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim."

 

Soru 11. Mali Destek programları kapsamında binek ve ticari araç alımı uygun olmayan maliyet olarak sayılmaktadır. Bu durumda süt nakliye aracı alımı uygun maliyet olarak değerlendirilmekte midir?

Cevap 11. 2015 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Binek ve Ticari araç alımları uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir. Ancak, projenin ihtiyacına göre sadece belirli bir amaca yönelik kullanılabilecek özel amaçlı taşıtların satın alınması veya mevcut araçların dönüşüm maliyetleri uygun maliyet olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan, birincil tarım faaliyetleri dahilinde ekim, gübreleme, ilaçlama ve hasat amaçlı kullanılacak araçlar da program kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecektir. Süt nakliye aracı süt taşıma dışında başka bir amaçla kullanılamadığından ve sütün soğutulması ile depolanmasının ürüne katma değer kazandırması sebebiyle proje kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilebilir. Ancak;

• alınacak araçların proje amacına yönelik olarak kullanılması,

• proje faaliyetleri için gerekli olması,

• proje kapsamında araca olan ihtiyacın doğru şekilde gerekçelendirilmesi,

• aracın teknik özelliklerinin iyi tanımlanması gerekmektedir.

Proje faaliyetleri ile bağlantılı olarak yeterli gerekçelendirme ve açıklaması olmayan alımlar, bütçe revizyonu sırasında uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilerek bütçeden çıkarılabilir.

 

Soru 12. Şirket merkezimiz Ankara'da ancak Eskişehir'de satış ofisimiz bulunmaktadır. Bu durumda proje başvurusunda bulunabilir miyiz?

Cevap 12. Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması şartı aranmaktadır. Bu durumda, proje başvurusunun Ajans'a teslim edilmesinden önce Eskişehir'de yasal bir şube kurularak bu şube adına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

Soru 13. İznik merkeze yönelik olarak bir proje yazabilir miyim?

Cevap 13. Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programları Başvuru Rehberlerinde belirtildiği üzere, Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programlarının hedef kitlesi kırsalda yaşayan nüfusa hizmet veren başvuru rehberlerinde belirtilen kar amacı gütmeyen ve kar amacı güden kurum/kuruluşlardır. Bu ifadede kastedilen nüfus, 30 binden düşük il ve ilçe merkezleri, beldeler, mahalleye dönüştürülen köyler (Mahalleye dönüştürülen köyler ifadesi ile 06.12.2012 tarih ve 6360 sayılı 13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile Büyükşehir Belediyesine bağlı olan köy statüsünde olan yerleşim yerlerinden mahalleye dönüştürülen köyler kapsanmaktadır), 6360 sayılı kanunla köy statüsünü yitirmiş diğer yerleşim yerleri, köyler ve köy bağlısı yerleşimlerde yaşayan nüfusu ifade etmektedir. Bu kapsamda İznik merkezin nüfusu ilgili tarihte 22507 olarak gözükmekte ve İznik kırsal alan tanımı kapsamına girmektedir. Dolayısıyla İznik merkeze yönelik proje başvuruları kabul edilecektir.