2019 Yılı Mali Destek Programları

Soru 1: 2019 Yılı Mali Destek Programlarına başvuru yaparken bölge dışından ortak alınabilir mi?

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programında proje ortakları, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. Bu program kapsamında bölge dışından proje ortağı alınamaz.

Girişimcilik Mali Destek Programı için proje ortaklarının Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılaması gerekmekle birlikte proje ortakları TR41 bölgesi illeri dışında faaliyet gösteren kurumlar arasından seçilebilir. Proje ortağının TR41 bölgesi dışından seçilmesi durumunda proje kapsamında alınan makine ve ekipmanın mutlaka TR41 bölgesinde kullanılması ve proje çıktılarının TR41 bölgesine fayda sağlaması esastır.

Soru 2: Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında; ortak olmada herhangi bir sayı sınırı var mıdır? Bir kurum birden fazla projeye ortak olabilir mi?

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programında bir kurum birden fazla projeye ortak olabilir. Herhangi bir sınırlama yoktur.

Soru 3: Başvuru sahibi okulumuz, ticaret sanayi odası ortaklığı ile proje hazırlamak istemektedir. Ortağımız olan ticaret sanayi odasının başvuru sahibi olduğu projeye de okulumuz ortak olup; aynı anda iki projeden de faydalanabilir mi?

2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi’nde her başvuru sahibinin bir proje başvurusu yapabileceği ve belirlenen modellere uygun şekilde proje hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. Yine aynı rehberde, mesleki eğitim kurumları dışında uygun başvuru sahibi olarak kabul edilen diğer kurumların yürüteceği projelerdeki temel çıktıların mesleki eğitim kurumlarında gerçekleşmesi gerektiği ifade edilmiştir. Proje ortaklarının da başvuru sahipleri gibi aynı statüde değerlendirildikleri göz önüne alındığında ve ortaklık kuran kurumların aynı olması durumunda, başvuru yapan kurumların aynı model ile birden fazla başvuru yaptığı kabul edileceğinden, bir mesleki eğitim kurumunun aynı anda başvuru sahibi ve proje ortağı olarak destek alması uygun değildir.

Soru 4: Özel teknik lise statüsündeki okullar 2019 yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvuru yapabilirler mi?

2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na sadece kâr amacı gütmeyen kuruluşlar başvurabilmektedir. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilmemektedir. Protokol kapsamında öğrencilerin eğitim ücreti MEB tarafından karşılanıyor ise de bu durum okulu kâr amacı gütmeyen kuruluş statüsüne sokmamaktadır.

Soru 5: Okulumuzda birkaç alan var, başvuru yaparken bu alanlardan hangilerini seçmeliyiz, birkaç alan için başvuru yapabilir miyiz?

2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Başvuru Rehberimizde “1.1. Programın Gerekçesi” başlığı altında İmalat sanayine yönelik bölgedeki mesleki eğitim kurumlarının alanları tanımlanmıştır. Proje teklifinizin burada yazan alanlarla ilgili olması, hizmet sektörüne yönelik olarak değil imalat sanayine yönelik olması gerekmektedir. Okul bünyesinde bulunan alanlardan birden fazlası için tek bir proje hazırlanabilir. Burada esas olan proje bütünlüğünü bozmadan, aynı kurum bünyesinde proje hazırlanmasıdır. Farklı alanlar için proje geliştirildiği durumlarda, bu alanlara uygun iştirakçi seçimine dikkat edilmelidir.

Soru 6: Döviz cinsinden almak istediğimiz makine ekipmanın fiyatı, proje uygulama aşamasında kur farkından dolayı artarsa, Ajans buna da destek sağlar mı?

2019 Yılı Mali Destek Programları Başvuru Rehberlerinde “2. Uygun Olmayan Maliyetler” başlığı altında da belirtildiği üzere kur farkından doğan zararlar mevzuatta uygun olmayan maliyetler olarak tanımlanmıştır. Proje bütçesinde, bütçeyi aşan maliyetler başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Soru 7: Ticaret borsaları uygun başvuru sahibi midir?

Ticaret Borsaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kapsamında sadece “Girişimcilik Mali Destek Programı”na başvuru yapabilirler.

Soru 8: Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında iştirakçilerin rolü ne olacaktır?

Başvuru sahibi veya ortak olmayan kurum/kuruluşlar, projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, projeye iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecektir. Ayrıca mesleki eğitimin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında iştirakçiler; öğrencilere staj-iş imkanı sağlanması, işletme bünyesinde bulunan makine ekipmanda iş başı eğitimlerine destek verilmesi, okullardaki müfredat içeriğine katkı sağlanması, eş finansmana destek olunması gibi katkılar da sağlayabilir.

İştirakçi kuruluşlar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdır. Ayrıca başvuru sahibi ve iştirakçiler arasında hazırlanacak olan iş birliği protokolü de başvuru aşamasında sunulmalıdır. Başvuru sahibi destek almaya hak kazanıp, Ajans ile sözleşme imzalaması halinde, iştirakçiler tarafından taahhüt edilmiş katkıları üstlenmek zorundadır.

Programın öngördüğü işbirliği modeli gereği Model 1, Model 2 ve Model 3 başvuru yapısı altında özel sektörden en az iki işletmenin (mikro işletmeler hariç) iştirakçi olması zorunludur.

Soru 9: Holding bünyesindeki işletmeler iştirakçi olarak projeye dahil edilebilirler mi?

Holding bünyesindeki işletmeler, tüzel kişilikleri ayrı olmak suretiyle iştirakçi olarak projeye dahil olabilirler.

Soru 10: Bir kurum her iki mali destek programına başvuru yaptığı taktirde her iki programdan da destek alabilir mi?

Her iki programa da başvuru yapabilen uygun başvuru sahipleri, mali destek programlarından her ikisine de birer başvuruda bulunabilir ve başarılı olması halinde her iki programdan da destek alabilir.

Soru 11: İlçe milli eğitim müdürlükleri başvuru sahibi ya da proje ortağı olabilirler mi?

İlçe milli eğitim müdürlükleri uygun başvuru sahibi veya proje ortağı olarak kabul edilmemektedir. İl milli eğitim müdürlükleri veya MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Okul ve Kurumlar üzerinden başvuru yapılabilir.

Soru 12: Yurtdışına seyahat uygun maliyet midir?

2019 Yılı Mali Destek Programları Başvuru Rehberlerinde “2. Uygun Olmayan Maliyetler” başlığı altında da belirtildiği üzere proje kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve fuar katılım giderleri uygun olmayan maliyetler olarak belirtilmiştir. Bu doğrultuda yurtdışı seyahatleri de uygun maliyet değildir.

Soru 13: Başvuru sahibi kurumun veya ortağının Ajansa katkı payı borcu olup olmadığını nereden öğrenebiliriz?

Mali destek programları kapsamında Ajansa başvuru yapabilecek olan Belediyelerin ve Ticaret /Sanayi Odalarının katkı payı ödeme yükümlülükleri bulunmaktadır. Başvuru sahibi veya ortak bu kurumlardan biri ise kurumun mali işler biriminden veya ajansımızın muhasebe bölümü aranarak ilgili kişiden sorgulamak mümkündür.  

Soru 14: Projedeki eş finansman tutarını ne zaman yatırmamız gerekir?

Projenin toplam bütçesinin mali destek dışında kalan tutarı, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Bu tutarın proje süresi sonuna kadar, proje ihtiyaçları doğrultusunda proje hesabına aktarılması gerekmektedir. Tek seferde yatırılması zorunlu değildir.

Soru 15: Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında kadınların ürettiği el emeği ürünlerin üretilip satışını gerçekleştirecek bir yapı kurulabilir mi?

Ajansımızın daha önceki yıllarda ‘Kırsal Kalkınma” başlığı altında desteklediği bu tür projeler olmuştur. 2019 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı’nın 1. önceliği “TR41 Bölgesinde eko-girişimcilik, sosyal, genç ve kadın girişimciliği vb. tematik alanların geliştirilmesi, bu alanlarda sürdürülebilir destek ve danışmanlık mekanizmalarının oluşturulması” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda; ürünlerin üretilip satılmasındansa bu tür ürünlerin üretim ve satış yöntemlerinin öğretildiği yapıların kurulması, bu yapılarda danışmanlık, mentorlük ve destek hizmetlerinin verilmesi esastır.