Bilecik Şehir Markalaşması ve Tanıtımı Hizmet Satın Alımı İhalesi

İHALE İLANI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

“BİLECİK ŞEHİR MARKALAŞMASI VE TANITIMI HİZMET SATIN ALIMI İHALESİ” işi Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1- Ajansın İrtibat Bilgileri

a) Adres: Altınova Mah. İstanbul Cad. 424/4 Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 16250 Osmangazi/Bursa

b) Telefon ve faks numarası: Tel: 0 224 211 13 27 Faks: 0 224 211 13 29

c) Elektronik posta adresi : bebka@bebka.org.tr

2- İhale Konusu İşin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Bilecik Şehir Markalaşması ve Tanıtımı çalışmaları, detaylar şartnamede açıklanmıştır.

b) Yapılacağı Yer: Başta Bilecik olmak üzere teknik şartnamede belirtilen yerler.

c) Süresi: İşe başlama tarihi sözleşme imzalama tarihidir. İhale kapsamındaki işlerin tamamı 1 yıl içinde tamamlanmak üzere teknik şartnamede belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin;

a) Usulü: Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı Yer: Altınova Mah. İstanbul Cad. 424/4 Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 16250 Osmangazi/Bursa

c) Tarih ve saati: 03.05.2017 Çarşamba günü saat: 15:00

d) Ajansın Banka Hesap No’su: Halkbank Bursa/Gazcılar Şubesi IBAN:TR550001200929500005000029.

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

c) Yasaklı olunmadığına dair yazılı taahhütname

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

f) Şekli ve içeriği ihale dosyasında belirtilmiş olan teklif mektubu

g) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat tutarının Ajansın ilgili banka hesabına yatırıldığını gösteren dekont

h) Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler (Daha önce benzer nitelik, içerik ve büyüklükte teknik şartnamede belirtilen işlerin tümünü veya ayrı ayrı en az 1 kez gerçekleştirmiş olduğunu tevsik edici belgeler)

i) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, e-posta ve varsa faks numarası bilgileri

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale şartnameleri, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının internet sitesinde (www.bebka.org.tr) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif vermek için doküman bedeli olarak belirlenen 250 TL’nin Ajansın banka hesabına yatırılması ve dekontun Ajansa ibraz edilmesi gerekmektedir.

7- Teklifler, 03.05.2017 Çarşamba günü saat 15:00‘e kadar elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8- İstekliler tekliflerini birim fiyatlarını da gösteren birim fiyat teklif cetvelini doldurmak suretiyle vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale bırakılan istekli ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin en az %3’üne tekabül eden tutarda geçici teminat vereceklerdir. (İhale Tarihi İtibariyle en az 60 gün)

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

11- Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin kısmen veya tamamen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Teknik şartname için tıklayınız

İdari şartname için tıklayınız

Standart formlar için tıklayınız

Sözleşme tasarısı için tıklayınız

Birim fiyat cetveli için tıklayınız