Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel Sekreterliğe bağlı çalışma birimleri ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter görevlerinde yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri
  • Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
  • Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
  • Ajans gelirlerini toplamak, 4. maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.
  • Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.
  • Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.
  • Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek.
  • Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek.
  • Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.
  • Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.
  • Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.