Çevre Durum Raporu

ÇEVRE DURUM RAPORU

 

 

2010 – 2013 dönemini kapsayan TR 41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planının “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji” Gelişme ekseni altındaki amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini teminen bu eksen altında yapılması öngörülen proje teklif çağrıları için öncelikle bölge illerindeki çevre alanında mevcut durum ve sorunların tespit edilmesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) kaynak ve imkanları çerçevesinde çevre sektöründe odaklanılacak alt sektörlerin belirlenmesi öngörülmekte ve sonrasında bu alt sektörlerdeki çevre problemlerinin çözümü için BEBKA tarafından desteklenebilecek potansiyel proje alanları ve önerilerinin ortaya konulması ve aynı zamanda 2011 Yılı Çalışma Programı’nda hedeflenen “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji” Gelişme Ekseninde bir Bölgesel Operasyonel Program hazırlanması çalışmalarına katkı sağlanması planlanmaktadır. 
 
Bu amaçlara ulaşabilmek için, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ve Yerel Yönetimler ile işbirliği içerisinde Bölgemizde çevre alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların azami katılımıyla Türkiye’deki çevre sorunları, ulusal politika ve stratejiler konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Bölgemizde farkındalığı artırmak ve TR 41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi özelinde çevre problemlerini tartışarak öncelikli sorunları, çözüm önerileri ve potansiyel proje fikirlerini belirlemek amacıyla “Ulusal Çevre Politikalarının Yerel Yansımaları Çalıştayı” düzenlenmiştir.
 
Çalıştay paralelinde doğal kaynakların korunması ve çevre sorunlarının azaltılabilmesi ve yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdümü geliştirmek amacıyla bölgesinde çevre sorunlarına ve bu sorunların çözülebilmesine yönelik olarak Çevre Sektörü Durum Raporu hazırlanmıştır. Ulusal Çevre Politikalarının Yerel Yansımaları Çalıştayı’ndan elde edilen sonuçlar da rapor için önemli girdi oluşturmuştur.
 
 
Çevre Durum Raporu'na ulaşmak için tıklayınız
 
Çevre Çalıştayı Sonuç Raporu'na ulaşmak için tıklayınız